logo

Wat is inbreuk?

Inbreuk: zonder toestemming verveelvoudigen en openbaar maken

Inbreuk is het zonder toestemming van de maker verveelvoudigen en/of openbaar maken van diens werk. Makers en exploitanten lijden schade door inbreuk, want er valt minder te verdienen als het werk tegen veel lagere prijzen door inbreukmakers wordt verkocht of zelfs gratis op het Internet wordt weggegeven. Inbreukmakers dragen geen royalties af aan makers en exploitanten en schaden zo de creatieve industrie. Daarom wordt inbreuk actief bestreden door zowel de rechthebbenden (makers, artiesten en exploitanten) als de overheid.

Misbruik: inbreuk faciliteren is ook onrechtmatig

Overigens wordt op het Internet door bepaalde websites en –diensten structureel gebruik gemaakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden met auteursrechtelijk beschermd werk. Deze sites en diensten fungeren als een soort ‘superhelers’ en geven gelegenheid tot maken van inbreuk of stimuleren illegaal aanbod door daar stelselmatig toegang toe te verlenen. Ook wanneer dergelijke sites en diensten zelf geen directe inbreuk maken dan worden zij in de rechtspraak wel als onrechtmatig en schadeplichtig aangemerkt en verboden.

Auteursrecht

Het Auteursrecht en Naburig Recht beschermt makers van werken (bijvoorbeeld muziek, films, teksten) en zorgt ervoor dat zij deze kunnen (laten) exploiteren. Hoewel creatieve producties niet altijd tastbaar zijn, is hierbij toch sprake van Intellectueel Eigendom. De maker van een werk is in principe de enige die mag bepalen wat er met zijn eigendom gebeurt. Volgens artikel 1 van de Auteurswet heeft de auteursrechthebbende de uitsluitende bevoegdheid zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Derden mogen dit slechts met zijn voorafgaande toestemming doen, tenzij het gebruik valt onder de bij de wet gestelde beperkingen (uitzonderingen) van het auteursrecht, zoals kopiëren voor eigen gebruik of openbaar maken in familie, vrienden of daaraan gelijkstaande besloten kring.

Verveelvoudigen en openbaar maken

Het auteursrecht geeft de maker van een werk het recht dat werk tegen betaling uit te baten. Twee centrale begrippen binnen het auteursrecht (en naburig recht) geven aan welke handelingen zijn voorbehouden aan de maker: verveelvoudigen en openbaar maken. Verveelvoudigen is het maken van exemplaren (kopieën) of bijvoorbeeld het kopiëren van digitale bestanden (up- en downloaden). Openbaar maken is het verspreiden van werken: verhandelen, weggeven, ruilen, of in het openbaar vertonen of ten gehore brengen. Zonder toestemming van de rechthebbende mogen diens werken niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Auteursrecht is een verbodsrecht. Voor het geven van toestemming (een licentie) aan exploitanten van muziek, film en computerspellen kan de maker geld (royalties) vragen. De exploitanten verdienen op hun beurt geld door het werk tegen betaling te verspreiden, door er bijvoorbeeld dragers (cd's, dvd's, boeken), streams of downloads van te verkopen.

« Ga terug naar de hoofdpagina